ΠΡΟΣ ΤΗΙ ΚΡΗΝΗΙ


legenda

[IT] Per il corretto utilizzo, visualizzare in modalità ‘schermo intero’.
[LA] Quo melius haec exercitia usurpentur, eadem toto albo inspice!
[EN] Please use ‘full screen’ mode for a correct visualisation.

Ἡρακλῆς καὶ αἱ Ἑσπερίδες
Ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ γάμῳ τοῦ Κανά
Ἐξ κατὰ Δικαιόπολιν εὐαγγελίου· οἱ ἐν Κάνα γάμοι

exercitia

imagines